Obchodní podmínky pro služby v detailingovém centru - NANO faktor

Obchodní podmínky pro služby v detailingovém centru

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je společnost HB Projekt s.r.o., IČ 07237081, DIČ CZ07237081 , se sídlem Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ústí nad Labem, jako zhotovitel (dále jen „SPOLEČNOST“ nebo „zhotovitel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“).

Další informace o SPOLEČNOST jsou uvedeny na webové stránce www.nanofaktor.cz.

Objednatel uzavřením smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

Objednatel si je vědom, že mu uzavřením smlouvy o dílo s SPOLEČNOST, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. SPOLEČNOST nebo smluvních partnerů SPOLEČNOST, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Smlouva

Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a aplikace autokosmetiky nebo provedení jiné práce zhotovitelem na vozidlo určené objednatelem v rozsahu vymezeném v protokolu o předání vozidla.

Smlouva o dílo je uzavřena až podpisem protokolu o předání vozidla. Vzor protokolu o předání díla tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody mezi smluvními stranami ohledně předmětu plnění. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že za uzavření smlouvy o dílo nelze považovat předběžná dohoda smluvních stran ohledně termínu realizace díla (rezervace termínu), a to bez ohledu na formu v jaké byla učiněna.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Smlouvou o dílo se SPOLEČNOST zavazuje, že pro objednatele provede dodávku služeb/zboží, a to v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí SPOLEČNOST cenu díla.

Cena díla může být hrazena v hotovosti, bezhotovostním převodem nebo i prostřednictvím platného voucheru.

V případě hrazení ceny prostřednictvím platného voucheru vydaného HB projekt s.r.o. – NaNo Faktor a PIKATEC Technology s.r.o. předloženého objednatelem, cena díla odpovídá částce uvedené na příslušném voucheru. Voucher je možné uplatnit pouze jednou. Zhotovitel zadá oproti poskytnutému plnění číslo voucheru v aplikaci PIKATEC Technology k ověření platnosti Voucheru. Zadáním čísla voucheru do uvedené aplikace je voucher uplatněn a již ho nelze uplatnit opětovně. (tj. opětovné zadání stejného čísla do aplikaci PIKATEC Technology bude odmítnuto) (dále jen „Voucher“). Číslo Voucheru bude předáno zhotoviteli při uzavření smlouvy o dílo.

Cena díla hrazená jinak než prostřednictvím platného voucheru vydaného HB projekt s.r.o. – NaNo Faktor a PIKATEC Technology s.r.o. je splatná k okamžiku podpisu protokolu o předání vozidla, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem plnění smlouvy o dílo ze strany SPOLEČNOST je, že automobil, v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby/zboží, je umytý nebo ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu, přičemž se zavazuje ho v tomto stavu předat SPOLEČNOST. Objednatel bere na vědomí, že případné extra umytí automobilu nemytého řadu měsíců či let, nebo extrémně znečištěného například jízdou v terénu, asfaltem, barvami nebo jinými chemikáliemi, si sjedná se zhotovitelem samostatně a uhradí náklady na provedení uvedené údržby dle aktuálně platného ceníku dostupného na provozovně zhotovitele, když tyto náklady nelze hradit prostřednictvím Voucheru a na základě Voucheru nelze tyto služby čerpat, pokud součástí Voucheru nejsou výslovně i tyto služby.  

Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží je, že automobil v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby, není poškozen v rozsahu neumožňujícím aplikaci Produktu, popř. provedení dohodnutých prací, je funkční a schopný provozu na pozemních komunikacích, přičemž se zavazuje ho v tomto stavu předat SPOLEČNOST.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud poruší svoji povinnost předat SPOLEČNOST automobil ve stavu uvedeném v předcházejících odstavcích, pak zhotovitel služby/zboží neposkytne, z důvodů prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti na straně objednatele.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že součastně s automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC, uvedený Produkt, který má být aplikován předá zhotoviteli, nebo ho u něj zakoupí, není li výslovně v popisu služeb/zboží čerpaného na základě Voucheru stanoveno, že je součástí plnění hrazeného na základě Voucheru.

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn s automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC nakládat v rozsahu možnosti plnění díla zhotovitelem.

Objednatel bere na vědomí, že v případě, že dílo bude spočívat v opravách a/nebo ochraně a /nebo renovaci laků automobilu nebo vnitřních povrchů, pak výsledek po provedení díla závisí na stavu a poškození laku/povrchu automobilu, který nemůže zhotovitel nijak ovlivnit a který není zhotovitel v okamžiku převzetí automobilu schopen ani povinen při náležité péči rozpoznat a kontrolovat (např. lak je poškozen trusem ptáků, přičemž rozsah poškození lze poznat až a poté co zhotovitel provede aplikaci Produktu a kompletní dílo). Vzhledem k výše uvedenému zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené nevhodnou povahou a stavem automobilu předaného objednatelem, tj. zhotovitel výslovně odpovídá pouze za provedení dohodnutých prací a dodávek, nikoliv za výsledek. Uvedené nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně tak, aby výsledek díla byl s přihlédnutím k okolnostem zakázky co možná nejlepší. Ustanovení § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

  

Zjistí –li zhotovitel při provádění díla, že stav laku / povrchu automobilu je natolik poškozen, že i po kompletním provedení díla je jisté, že výsledek bude lak/povrch automobilu viditelně poškozen (např. neodstraněné vrypy popř. skvrny), pak bude nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktovat telefonicky objednatele a upozorní ho na nevhodný stav automobilu, přičemž je oprávněn nikoliv však povinen v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla do doby stanoviska objednatele. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Pokud objednatel bude chtít pokračovat v provádění nedokončeného a přerušeného díla, pak zhotovitel dílo dokončí. Pokud objednatel s ohledem na uvedené nebude chtít pokračovat v provádění nedokončeného díla, pak má právo v rozsahu neprovedeného díla na snížení dohodnuté ceny díla, přičemž v rozsahu nedokončeného díla zaniká povinnost zhotovitele provést dílo.

Objednatel dále prohlašuje, že automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC splňuje parametry uvedené výše v tomto odstavci pro provádění díla, přičemž zhotoviteli nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila provedení díla zhotovitelem, nebo která by mohla vést k poškození automobilu.

V případě, že se kterékoliv z výše uvedených prohlášení objednatele ukáže jako nesprávné nebo neúplné, pak objednatel odpovídá zhotoviteli za vzniklou škodu, přičemž bere na vědomí, že za podmínek stanovaných právními předpisy zhotovitel neodpovídá za jim případně způsobenou škodu na automobilu.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších možných osobních údajů zadaných při uzavření smlouvy o dílo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zhotovitelem a nabízení obchodu nebo služeb.

Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob plnících smlouvu o dílo nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, pokud dále není uvedeno jinak. Zhotovitel jako správce je oprávněn jméno, příjmení a adresu subjektu údajů předat za účelem nabízení obchodu a služeb jinému správci, a to společnosti HB Projekt s.r.o., IČ 07237081, DIČ CZ07237081 , se sídlem Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ústí nad Labem. Subjekt údajů  – objednatel byl o tomto postupu prodívajícím předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k zhotoviteli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele nebo jeho elektronickou adresu.

V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu objednateli.

V. Dodací podmínky

Automobil po provedení díla je oprávněn převzít pouze objednatel, jeho zákonný zástupce nebo osoba písemně zmocněná objednatelem. Přebírající osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetím automobilu objednatelem nebo jeho zástupcem je současně převzato i dílo. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím automobilu nebo dnem kdy měl podle smlouvy o dílo automobil převzít, podle toho který okamžik nastane dříve.

Objednatel je povinen bezprostředně při předání automobilu překontrolovat stav automobilu podle předávacího protokolu, a to jak co do poškození vozidla tak co do úplnosti a kvality zhotoveného díla. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí automobilu, pokud dílo není provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

Pokud není dílo řádně provedeno, je nezbytné vady díla popsat v předávacím protokolu při převzetí automobilu.

Poškozené vozidlo je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@nanofaktor, sepsat s pracovníkem zhotovitele škodní protokol.

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Zejména ustanovením § 2615 až § 2618, a § 2099 až § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.10.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách SPOLEČNOSTI nebo elektronicky na www.nanofaktor.cz.